a
ویژگی تصویر

فناوری اطلاعات متوسطه اول

مجتمع انرژی برتر

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به صورت یک پدیده قدرتمند و تاثیرگذار بر زندگی فرد و جامعه جایگاه خاص و مهمی را در آموزش عالی و متوسطه به خود اختصاص داده است

فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به صورت یک پدیده قدرتمند و تاثیرگذار بر زندگی فرد و جامعه جایگاه خاص و مهمی را در آموزش عالی و متوسطه به خود اختصاص داده است. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که هر روزه بیش از پیش از فناوری زایا و پویا بهره می‌جوید و الزاما هر اندیشمندی را به شناخت اهمیت و ضرورت فهم درست فناوری و مفاهیم آن و لزوم کسب عمیق قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای استفاده بهینه از آن رهنمون می‌سازد. آنچه در جامعه اطلاعاتی به خصوص در بخش آموزش مورد تاکید است صرف سرمایه‌گذاری و کاربرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری‌های نو و استفاده از آن برای انبار کردن اطلاعات نیست بلکه مساله مهم و اساسی توانمندسازی فراگیران برای رسیدن به مهارت خودرهبری در یادگیری است.نظام آموزشی و پژوهشی در ایران برای ایجاد جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم خود نیاز به بررسی نیازسنجی این فناوری در تعاملات زیرساخت‌های خود دارد و به بیان دیگر برای تشخیص جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور باید بتوان نقش آن را در توسعه کمی و کیفی حوزه آموزش و پژوهش کشور شناسایی و تبیین کرد البته نباید انتظار نتایج خارق‌العاده‌ای در کوتاه‌مدت از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش متوسطه و عالی داشته باشیم.